ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, δηλαδή ο Κανονισμός της ΕΕ νο. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ο «Κανονισμός»), εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018 και εισάγει νέους κανόνες για την επεξεργασία και ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα

Όταν αναφερόμαστε σε προσωπικά δεδομένα εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το e-mail, ο αριθμός ταυτότητάς του.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω της καταχώρησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοθέσης www.unimax.gr προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την διεκπεραίωση κάποιας παραγγελίας σας καθώς και για την επεξεργασία τυχόν μελλοντικών αιτημάτων σας. Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) Όνομα
Β) Επώνυμο
Γ) E-mail
Δ) Διεύθυνση αποστολής προϊόντων
Ε) Τηλέφωνο

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.unimax.gr, δηλαδή στην εταιρεία Unimax Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Παιανία, Λ. Λαυρίου αρ.150, με ΑΦΜ: 800687540, ΔΟΥ: Κορωπίου, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 136440301000, τηρούνται γενικότερα για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Για τους σκοπούς αυτούς, δηλώνοντάς τα σε εμάς, δίνετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση και επεξεργασία τους. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να τα πουλήσουμε, να τα ενοικιάσουμε, να τα διανείμουμε, ή να τα δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όταν αναφερόμαστε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ως εκτελούντες την επεξεργασία), παρέχοντας μας υπηρεσίες με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς. Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον Κανονισμό τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τόσο η εταιρεία μας όσο και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι υπόκεινται σε ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφείς και καθορισμένους σκοπούς. Όλοι οι τρίτοι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε αυτό τον ιστότοπο www.unimax.gr είναι ο διαχειριστής συστημάτων (e-mail: admin@unimax.gr τηλ: 211-1848949, διεύθυνση: Λ.Λαυρίου 150, Παιανία) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης και ανακοίνωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρα 12, 13, 14 Κανονισμού), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα από την εταιρεία μας.
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς (άρθρο 15 Κανονισμού ).
  • Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς (άρθρο 16 Κανονισμού).
  • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς( άρθρο 17 Κανονισμού).
  • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού).
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 Κανονισμού).
  • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Κανονισμού), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
  • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, complaints@dpa.gr) ή να επικοινωνήσετε με την Αρχή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα: complaints@dpa.gr).
Τα μέτρα ασφαλείας μας

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, όπως η κρυπτογράφηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα το κατάστημά μας προστατεύεται με online σύστημα ασφαλείας (SSL-128bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Comodo Secure.

Οι λοιπές υποχρεώσεις μας

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής μας ασφαλείας και των δικαιωμάτων σας, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά σας δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος θα ειδοποιήσουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εσάς προσωπικά.

Δεδομένου ότι δεν απασχολούμε πάνω από 250 εργαζομένους στην επιχείρησή μας, ότι εκτελούμε περιστασιακή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ότι δεν επεξεργαζόμαστε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ούτε επεξεργαζόμαστε ποινικά δεδομένα, δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία μας ωστόσο επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται σχετική έννομη υποχρέωσή της ή επίκειται η άσκηση νομίμων αξιώσεών της ή υφίσταται η ανάγκη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρεία μας Unimax Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Παιανία, Λ. Λαυρίου αρ.150, με ΑΦΜ: 800687540, ΔΟΥ: Κορωπίου, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 136440301000, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική η οποία ισχύει από 25 Μαϊου 2018 και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνισή της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.